Är Israel Guds folk? Del 6 samt frågor.

Här kommer sista delen i artikelserien om Israel. Läs den gärna och se på frågorna. Efter denna artikel är det dags att återgå till Den nya ekumeniken och Enhetens förkämpare…

Vad betyder ”förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in?”
Det grekiska ordet för till dess betyder helt fram till, och återfinns i bl.a. Apg 7:17-18 där det står: ”När tiden närmade sig då Gud skulle uppfylla sitt löfte till Abraham, ökade folkets antal och de blev allt fler i Egypten, ända tills en annan kung framträdde i landet, en som inte kände till Josef.”. I Upp 2:25 står det ”Men håll fast vid det ni har, till dess jag kommer.” Också här används termen ända tills/tills dess på grekiska, och betyder alltså helt fram/ända fram tills. ”…förstockelse (forherdelse i norska bibeln) har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.” I och med att vi med säkerhet vet att också hedningarna kommer att bli frälsta under tusenårsriket (Matt 24:14), kan vi dra den slutsatsen att judarna som grupp betraktat, kommer att vara förhärdade/förstockade helt fram till änden. Det kommer alltså inte en ny epok där Torah med sina principer blir återinfört under ett nytt ”stor Israel” – med gamla landgränser. Kristus är lagens ände och slut, och judarna har fått sina 70 årsveckor. Alla de löften det fysiska Israel fick har fått sitt ja och amen i Jesus Kristus, han som är skuggbildernas verklighet och den som fullbordade syn och profetia (Dan 9:24) Det kommer alltså inte att bli ett nytt politiskt Israel Gud kommer att jobba igenom. Det tråkiga är att Paulus tydliga ord om ”förstockelsen/förhärdelsen av judarna som stat” ignoreras av många kristna som tror att Gud åter ska jobba utifrån staten Israel, och de gir av sin tid och sina pengar för att stödja detta i olika former. (Vi ska senare se på dessa som åter inympas, att det inte nödvändigtvis är judar som grupp betraktat, men att Gud visar den enskilda individen nåd.)

Slutsatsen av Rom 11:25-26.
Det finns m.a.o. inte någon indikation på att en massomvändelse kommer att äga rum. att ”hela det fysiska Israel” kommer att bli frälst. Paulus har ju citerat Jesaja i Rom 9:27 där vi läser att”bara en rest bli frälst” av Israels barn. Alltså är termen ”hela Israel” något helt annat än ”alla fysiska judar”. Hela Israel är faktiskt de Messiastroende judarna samt Messiastroende hedningar!
Förstockelsen av judarna som grupp betraktat, kommer att pågå till dess att hedningarna har kommit in i fullt antal, något som rent eskatologiskt* kommer att ske precis innan domen.

Rom 11:27-28.
”Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.* I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull.”

Här talar Paulus inte om ett framtida förbund i 1000 årsriket, men refererar till ”det nya förbundet i Kristus”. Judarna har ju inte tagit emot detta förbund, i och med att de inte tror på Jesus, och karaktäriseras därför som ”fiender.” Det faktum att de var ”fiender” bekräftas flera gånger i NT. 1 Tess 2:14-16 säger bl.a. : ”Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen, de som är i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden av era landsmän som de av judarna, de som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud och är fiender till alla människor, eftersom de hindrar oss att predika för hedningarna, så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen skall komma över dem till slut.” Vi läser vidare i Apg 7:51: ”Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige Ande, ni som era fäder.” (Verserna 52 & 53 är synonyma med 1 Tess 2:14-6)
Också Jesus talade tydligt och skarpt om detta, och vi läser följande i Matt 23:32-38: ”Fyll då också ni era fäders mått! Ni ormar, ni huggormsyngel, hur skall ni kunna undgå att dömas till Gehenna? Därför sänder jag till er profeter, visa män och skriftlärda. Somliga av dem skall ni döda och korsfästa, andra skall ni gissla i era synagogor och förfölja från stad till stad. Så kommer över er allt rättfärdigt blod som är utgjutet på jorden, från den rättfärdige Abels blod till Sakarias, Barakias sons, blod, honom som ni mördade mellan templet och altaret. Amen säger jag er: Allt detta skall komma över det här släktet. Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Se, ert hus kommer att stå öde.”

Fruktan för antisemitism och bråk internt i församlingarna.
För att inte Paulus tydliga och starka ord i denna fråga ska uppfattas som antisemitism, förklarar han att de (judarna) är ”älskade för fädernas skull”.
I Rom hade de hedningakristna problem med sina attityder, och de var högmodiga gentemot de Messiastroende judarna. De hade börjat tro att i och med att Gud inte längre jobbade med staten Israel längre, så var de mer värda än judarna, och Paulus var tvungen att korrigera dem. ”Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt, för sin otros skull bröts de bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna skall han inte heller skona dig.” (En parafras till detta bibelord säger: ”Ja, de är fiender, men de är också älskade. Bli inte högmodig. De bröts av p.g.a. otro, du blir stående p.g.a. tro, men akta dig så att du själv inte faller. Vi älskar judarna även om de är fiender. Även Gud älskar de fortfarande på trots av att de har förkastat Honom.”)

Slutsats av Rom 11:27-28.
Gud älskar judarna på trots av att de är fiender, och något säreget förbund i 1000 årsriket kan vi inte läsa om i texten. ”Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad. Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet som ni får. Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.”
Detta är en otroligt viktig text! När man studerar ”Nestle Arland” -26 ed, den grekiska grundtext (Den Alexandrinska text som den norska översättningarna 1978 & 2005 baseras på) kan vi läsa (både på grekiska och Norsk 1978/2005) följande från Rom 11:

Inte efter uppryckelsen – men NU.
”Ni var en gång olydiga mot Gud, men NU har ni fått barmhärtighet, för att de andra var olydiga. Den barmhärtighet ni har fått ska NU leda till att de NU får barmhärtighet.” (Översatt från norsk 1978 övers. till svenska av mig.) Det förutsägs inte någon framtida eskatologisk massväckelse för judar, men däremot att den barmhärtighet vi hedningar NU fått, NU ska ges till de judar som önskar ta emot den. Detta överensstämmer med Guds nådesevangelium och Hans karaktär, i och med att judarna hade missbrukat sin chans till frälsning efter den 70:e årsveckan år 36. Det är p.g.a. nåden och Guds barmhärtighet att de hednakristna fortsätter förkunna för judarna. Lägg märke till att de inte slutar evangelisera för demgenom att säga: ”Ok – Gud har tryckt på pausknappen när det gäller er judar. Församlingen är bara en parantes, och ni kommer att få upp ögonen och inympas efter att vi har ryckts upp, så vi låter er bara få lugn och ro…” Nej, de brann för att fortsätta evangelisera för den enskilde juden (Rom 10:1, Rom 11:14 & Apg 1:8) Varför? Gud var nådig och ville trots allt visa barmhärtighet. Han ville inte återinföra ett nytt nationalistiskt Israel, men samla alla och allt till ett under Kristus. Detta är också vår uppgift, inte lägga till rätta för en ny nationalistisk judisk stat Gud ska verka igenom, men att den enskilde juden åter inympas på sitt ursprungliga träd. Men det finns vissa kriterier, nämligen att de inte håller fast vid sin otro (Rom 11:23) Varför är Gud så god? Jo, Han ångrar inte sina nådegåvor och Sin kallelse. En del pekar på att judarna vid Jesu återkomst ”de ser upp till mig som de har genomborrat” och därigenom blir frälsta. Detta kan vi hoppas och be om, men Bibeln förklarar att profetian i Sakarja 12:10 uppfylldes den 14 Nisan år 33. Joh 19:36-37 förklarar ju detta genom att säga: ”Ty detta skedde för att Skriften skulle uppfyllas: Inget ben skall krossas på honom. Och ett annat skriftställe säger: De skall se upp till honom som de har genomborrat.”

Slutsats av Rom 11:29-33.
Gud är nådig. Gud älskar. Gud visar alltid barmhärtighet. Han ångrar inte sina nådegåvor och Sin kallelse. Därför visar Han barmhärtighet på trots av att judarna som grupp betraktat egentligen sa nej, men att de som enskilda individer i alla fall kan inympas. Inympningens tid är NU – det finns inga eskatologiska löften om en judisk massväckelse.

”O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar.”

*Eskatologi – Läran om den yttersta tiden.

Frågor.
1. Om GT´s profetior inte uppfylls i Jesus, hur många ”egendomsfolk” har då Gud? (2 Mos 19:6 versus 1 Petr. 2:9)
2. Om GT´s profetior inte uppfylls i Jesus, vem är då Israels Konung idag? (2 Krön 7:18, Hes. 37:25 versus Joh 18:36 & Luk 1:32)
3. Om GT´s profetior inte uppfylls i Jesus, när ska då staten Israel visa Guds härlighet och leda hedningar till Gud? (Jesaja 49:3-6 versus Apg 13:37 & Apg 26:22-23)
4. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus , hur många ”hustrur” har då Gud? – (Hosea 2:19-20 versus 2 Kor 11:2)
5. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, hur många ”enfödde” söner har då Gud? – (2 Mos 4:22 versus Joh 3:16)
6. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus , när och hur ska Israel bära våra synder och sjukdomar? (Jesaja 53 versus 1 Petr. 2:24)
7. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, på vilket sätt är då Israel ”Herrens lidande tjänare”? (Jesaja 44:1, 44, 53 &54 versus Matt 16:21, Luk 24:46 & Apg 3:18)
8. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, när ska då staten Israel ärva jorden? (1 Mos 12:7 versus Gal 3:16 & Rom 4:13)
9. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför kallas då Lagen ”en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt”? (Hebr 10:1, Hebr 8:5, Hebr 9:9, Kol 2:17 & Jes 8:18)
10. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, när ska då Davids fallna hydda åter resas upp? (Amos 9:8-12 versus Apg 15:13-17)
11. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, vilken ”församling” var Paulus med i då? Israel eller Guds församling? Filipperbrevet 3:2-9)
12. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför behöver då Gud ett fysiskt tempel Han ska bo i för evigt? (Hes 37:24-28 versus Upp 21:3)
13. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför säger då Paulus att hedningarna som tror på judarnas Messias är inympade i Israel och är sanna judar? (Rom 2:28-29, Gal 3:29 & Ef 2)
14. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför ska då Gud ha två eviga städer som kallas Jerusalem? (1 Krön 23:25 versus Upp 21:1-4)
15. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför var då inte Abraham nöjd med det land Gud gav dem, men istället väntade på ett himmelskt land? (Hebr 11:9-16)
16. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, Hur länge ska då Jesus förbli i himlen? Ska Han då komma tillbaka till ett profetiskt lovat ”Stor Israel”, alltså efter det judiska 1000 årsriket? (Något de flesta räknar som ren nonsens) (Apg 9:21)
17. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, hur många frälsningsplaner har då Gud? (Ef 1:3-12 & Ef 3:10-11)
18. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför applicerar då Matteus ett citat om Israel från Hosea 11:1 på Jesus då? (Matt 2:15)
19. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, när ska då Israel dö och uppstå efter tre dagar då? (Hosea 6:2 versus 1 Kor 15:3-4)
20. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, vilka texter predikade då Apollos och de andra kristna när de utifrån Skrifterna övertygade judarna att Jesus var Messias? (Apg 18:28 & Luk 24:44)
21. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, när ska då staten Israel bli en välsignelse för alla folkslag på jorden? (1 Mos 22:17-18, 26:24 versus Gal 3:16)
22. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför använder då Hebréerbrevets författare GT´s profetior om Israel, och använder dem på Jesus? (Jeremia 31:31-31 versus Hebr 8:6-13)
23. Om GT´s profetior om Israel inte uppfylls i Jesus, varför säger då Jesus att de har eller ska uppfyllas i Honom? (1 Kor 1:20)

Annonser
av andyglandberger Postat i Andy

19 kommentarer på “Är Israel Guds folk? Del 6 samt frågor.

 1. Bibelns Gud är Israels Gud och Herrens hus kommer att vara i Jerusalem, en fysisk stad i det land som den Evige med en trefaldig ed lovat att ge Avraham, Isak och Jakob till evig arvedel.

  Eftersom ”alla hednafolk” inte än strömmat upp till Jerusalem och bett om undervisning, så får vi förmoda att detta ligger i framtiden. Och torá, Guds undervisning kommer att gå ut från Sion, annars finns det ingen lag att skipa rätt utifrån. Välsignade torá!!

  De goda nyheterna är att den som inte är jude får vara med i riket om han konverterar genom Rabbi Yeshua, en ultraortodox jude av kung Davids släkt! 🙂 🙂

  ”Det skall ske i den yttersta tiden att det berg där HERRENS hus är skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Alla hednafolk skall strömma dit. Ja, många folk skall gå i väg och säga: ”Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” ”Ty undervisning (torá) skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem. Han skall döma mellan hednafolken och skipa rätt åt många folk. Då skall de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus”, Jes. 2:2-5.

  ”HERREN skall förbarma sig över Jakob och ännu en gång utvälja Israel och låta dem få ro i deras eget land. Främlingar skall sluta sig till dem och hålla sig till Jakobs hus. Folken skall ta dem och föra dem hem. Och Israels hus skall få dem som sin egendom i HERRENS land som tjänare och tjänarinnor. Så skall deras fångvaktare bli deras fångar, och de skall råda över sina förtryckare”, Jes.14:1-2.

  ”Du skall få höra barnen säga, de som föddes under din barnlöshet: ”Platsen är för trång för mig, gör plats för mig, så att jag kan bo här.” Då skall du säga i ditt hjärta: ”Vem har fött dessa åt mig? Jag var ju barnlös och ofruktsam, landsflyktig och fördriven. Vem har fostrat dessa? Se, jag var lämnad ensam kvar. Varifrån kommer då dessa?”, Jes.49:20-21.

  ”Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid.
  Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas
  och jordens grundvalar där nere kan utforskas,
  först då skall jag förkasta hela Israels släkte
  för allt vad de har gjort, säger HERREN”, Jer.31:35-37.

  ”HERRENS ord kom till Jeremia. Han sade: Har du inte märkt vad detta folk säger: ”De båda släkter som HERREN utvalde, dem har han förkastat.” De föraktar mitt folk och anser dem inte längre vara ett folk. Så säger HERREN: Om mitt förbund med dag och natt inte består och om jag inte har bestämt en fast ordning för himmel och jord, då skall jag också förkasta Jakobs och min tjänare Davids efterkommande, så att jag inte tar någon av hans avkomlingar till att råda över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Ty jag skall åter göra slut på deras fångenskap och förbarma mig över dem”, Jer.33:24-26.

  Bed om shalom över Guds stad Yerushalayim tills dess att dess härlighet går upp som ett brinnande bloss!

  ps/ Gud kommer att lyckas! 🙂

 2. Intressant Andy.
  Har läst din serie och måste erkänna att i det mesta så står nog MFS närmare min övertygelse. Jag tror att Jesus kommer tillbaka och ska regera utifrån Israel i 1000 år. De 70 årsveckorna har inte tagit slut, vi väntar på den sista. För mig låter det hela som gammal ersättningsteologi.

  Gud välsigne dig!

 3. Ingen motsetning mellom ”hele Israel” og ”bare en rest”. I følge Sakarja 13, 8-9 vil kun en tredjedel av Israels folk overleve Antikrists angrep. Dermed blir ”hele Israel” identisk med en
  ”rest”.

  Denne Israels frelse må jo komme før, og ikke etter tusenårsriket – ellers blir det ingen
  mening. Fredsriket/tusenårsriket må jo være det samme som ”Riket for Israel” med Jerusalem som midtpunkt.

  Rom 11:12: ”Men hvis deres fall er blitt til en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt til en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fulltallighet!”

  Her snakker Paulus om en ”fulltallighet”, tydeligvis i framtiden. Dette vil bli til velsignelse for hele jorden. Guds frelsesplan gjelder jo ikke bare enkeltindivider, men hele jordens frigjøring fra syndefallets følger. Her spiller Israel en sentral rolle.

  Rom 11:25-26: ”For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet – for at dere ikke skal anse dere selv for kloke: Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn.
  Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.”

  Den delvise forherdelsen tar en slutt! Da kommer Israel på banen igjen.

  Paulus snakker her om både Israelitter som individer (Rom.11, 1), og som folk i vers 12 og 26. Forherdelsen er delvis – det vil si at jøder blir frelst og hører med i den nytestamentlige menighet. Den skal en gang bli tatt bort, og da gjelder frelsen hele folket.

  I GT’S profetier om tusenårsriket, er det jo også snakk om nasjoner og deres stilling til Israel/kongetronen i Jerusalem Les blant annet Jesaja 66 og Sakarja 14.

 4. Hej Gustaf!
  Du råkade nämna de 70 årsveckorna (Daniel 9;24-27) vilket är intressant med tanke på det övriga du sa i din text.
  Denna 70 veckors tid tillämpas på en enhetligt tidsperiod. Den börjar under den persiska tiden och slutar under tiden för Messias.
  Logiken kräver att den 70 veckan följer direkt efter den 69 veckan. Om inte, så kan den inte kallas den 70 veckan.
  ”Det är ologiskt att påstå att det är en tidsperiod på 2000 år mellan den 69 och 70 veckan. Ingenstans i profetian står det om någon sådan tidslucka. Det finns ingen tidslucka mellan de första 7 veckorna och de 62 därefter. Varför insistera en sådan mellan den 69 och 70 veckan.
  Daniel 9;27 talar ingenting om en 7 års vedermöda eller om någon antikrist.
  Fokuset i profetian är på Messias, inte antikrist.
  Moderna tolkare har tolkat det till att handlar om antikrist men det gör den inte. Tidigare tolkades det att handla om romarna som under Titus
  faktist förstörde templet 70 efter Kristus.
  ”Han skall sluta ett starkt förbund” handlar om Jesus ( för att stadfästa de löften som varit givna åt fäderna, Rom 15;8)
  Ingenstans i Bibeln står det om att antikrist gör ett förbund med någon. Ordet ”förbund” är alltid kopplad till Messias.
  ”Han skall sluta ett starkt förbund med många.”
  Jesus sa ”det här är mitt blod, det nya förbundets, vilket är utgjutet för många” Matt 26;28
  Jesus sa samma ord,för han visste att han uppfyllde Daniel 9;27.
  ”Mitt i veckan gör han slut på slaktoffer och spisoffer”(King James). 70 veckan var från 27 A.D. till 34. Efter tre och ett halv år av tjänst dog Kristus
  år 31 A.D. ”Mitt i veckan.”
  Då Jesus dog bröts förlåten i templet som visar att tiden för slaktoffer är över. Det stora offret hade offats.
  ”Och på styggelsens vinge skall förödaren komma”
  ”Och staden och helgedomen skall en anryckande furstes folk förstöra.
  Jesus talar om ”förödelsens styggelse” som är omtalad i Daniel (Matt 24;15) under den tid då hans följeslagare skulle fly från Jerusalem före templets förstörelse under Titus 70 A.D.
  Jesus sa till sina lärjungar att när ni ser Jerusalem omringad av krigshärar, då skolen vi veta att ödeläggelsen är nära. Luk 21;20. Hans lärjungar skulle SE det.
  Jesu sista ord till fariseerna var ”se, edert hus skall komma att stå övergivet och öde”Matt 23;38
  Så Daniels profetia om Jerusalems ödeläggelse uppfylldes 70 A.D. Jesus förstod detta.
  Gabriel sa att denna 70 veckors profetia var för det judiska folket(Daniel 9;24)
  Från år 27 till 34 gick lärijungarna endast till de förlorade fåren av Israels hus.Matt 10;6.
  Men i slutet av de 70 veckorna, i år 34, blev Stefanus stenad av den judiska Sanhedrin( Apg 7)
  Efter det började evangeliet gå ut till hedningarna (Apg 9).
  Saulus blev Paulus ”hedningarnas Apostel”(Rom 11;13). Sedan i Apg 10 gav Gud Petrus visionen om att det var dags att predika evangeliun även för hedningarna (Apg 10;1-28)
  Läs även Apg 13;46.
  Bevisen är överväldigande! Punkt efter punkt, har händelserna kring vecka 70 uppfyllts i
  en perfekt uppfyllelse i Jesus Kristus i den tidiga kristna historien.
  En orsak varför judarna som nation som helhet misslyckades i att mottaga sin Messias var för att dess ledare misslyckades i att korrekt tolka profetian om de 70 veckorna. De såg inte Jesus som Messias som dog i mitten av vecka 70.
  Samma sak händer i dag, förvånansvärt nog tolkar kristna idag samma profetia fel igen.

 5. Så Gerdvall! (ha ett öppet sinne när du/ni läser detta, det är intressant)

  Du som så ivrigt nitälskar för lagen.
  vad betyder detta ord Gal 2:19-21
  ”Ty jag för min del har genom lagen dött bort från lagen, för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan kristus lever i mig. Och det liv som jag nu lever i köttet, det lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och utgivit sig för mig, JAG FÖRKASTAR INTE GUDS NÅD, OM RÄTTFÄRDIGHET KUNDE VINNAS GENOM LAGEN, DÅ HADE JU KRISTUS ICKE BEHÖVT LIDA DÖDEN”

  Jag har sett att du har skrivit att Frälsningen är av bara nåd, men sen ska vi fostras till rättfärdighet, och det är rätt. Men det du förkunnar är ”Rättfärdiggörelse genom lagen”. Men hur kan man fostras till rättfärdighet genom lagen när det står i Rom 3:19-20
  ”Nu vet vi att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska bli tillstoppad och hela världen stå med skuld inför Gud, ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom, Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden”

  Hur kan man då ”fostras till rättfärdighet” genom lagen??

  och i Gal 3:21-22 ”Är då lagen emot Guds löften? bort det! Om en lag hade blivit given, som kunde göra levande, då skulle rättfärdigheten verkligen komma av lagen. Men nu har skriften inneslutit alltsammans under synd, FÖR ATT DET SOM VAR UTLOVAT SKULLE, AV TRO PÅ JESUS KRISTUS, KOMMA DEM TILL DEL SOM TRO”

  Och vad är det som skall komma oss till del genom tro. Jo frälsningen, Den Helige Ande m.m. Men också frihet ifrån syndens slaveri alltså ”Fostran till rättfärdighet” och detta genom tro utan laggärningar.

  I Gal 2:16 står det ” Men då vi nu veta att en människa icke bliver rättfärdig av laggärningar, utan genom tro på Kristus Jesus, har också vi satt vår tro till Jesus Kristus, för att vi ska bli rättfärdiga av tro på Kristus, och icke av laggärningar. Ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt.

  Var ärlig mot dig själv nu! Ser du inte att man KAN INTE bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar, lagen var en uppfostrare till kristus, för att vi skulle förstå att vi var totalt bortkomna i oss själva ”Ty av laggärningar blir inget kött rättfärdigt”
  hur kan man då ”fostras till rättfärdighet” genom lagen????

  Lyssna nu: Rättfärdiggörelse Genom Tron.

  Det paulus i bibeln förkunnar är ”Rättfärdiggörelse genom tron” utan laggärningar, det står så i Rom 3:28 ”Vi hålla nämligen före att människan blir rättfärdig genom tro, utan laggärningar”

  och i Rom 3:21-22 står det ”Men nu har utan lag, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittna om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för ALLA dem som tro. Ty här är ingen åtskillnad”

  Alltså så gäller detta även judarna.

  I och med att Jesus genomled Getsemane kampen, där han drack syndens bägare och fick ångest, ängslan så att han svettades blod! och varför då? Jo för att i det ögonblick han sa (Luk 22:42) ”Dock ske icke min vilja utan din” Då fick han hela männsklighetens synd lagd på sina axlar, och som vi vet så ådstakommer synd ångest och fruktan. sen blev han slagen för våra sjukdomar och ALLT som vi bär på som är synd, han bar våran svagaste punkt. Tänk dig! Det vi är svagast för och där vi faller, DET BAR HAN FÖR ATT VI GENOM TRON OCH TACKSÄGELSEN OCH BEKÄNNELSEN PÅ ATT HAN HAR TAGIT DET, SKA FÅ FRIHET FRÅN SYNDEN OCH DEL AV HANS FÄTTFÄRDIGHET.

  DET är rättfärdiggörelse genom tron. Att bekänna dagligen att vår gamla syndakropp som är såå vrång, ÄR korsfäst och begravd med Kristus, Rom 6:6 ”Vi veta ju detta att vår gamla människa HAR blivit korsfäst med honom, för att syndakroppen ska göras om intet, SÅ ATT VI INTE LÄNGRE TJÄNAR SYNDEN”
  Rom 6:11 ”Så må också ni hålla före att ni är döda från synden, och lever för Gud”

  I Rom 10:4-8 ”Ty lagen har fått sin ände i Kristus, till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen, att den människa som övar sådan rättfärdighet skall leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så, du behöver inte fråga i ditt hjärta: vem vill fara upp till himmelen (nämligen för att hämta Kristus ned) ej heller: Vem vill far ned till avgrunden, (nämligen för att hämta Kristus upp ifrån de döda). Vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, ordet om tro (nämligen det som vi predika)”

  ”Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, ordet om tro”

  Där kära Gerdvall fick du svaret på hur du ”fostras till rättfärdighet”, det var denna undervisning som den gamla folkväckelsen i Sverige byggde på. Frälsning, Omvändelse och rättfärdiggörelse genom tron. och den väckelsen varade i ca 110 år.

  Att var syndens slav betyder att man är fast i ett syndigt beteende, och det går bara runt runt, man syndar, får syndanöd (förhoppningsvis), bekänner sin synd, försöker att bättra sig i egen kraft, faller dit igen också går det runt runt, och jag LOVAR att det går inte att bli fri genom att sitta och läsa mose lag, Kristus är lagens uppfyllelse och vad som inte gick med lagen (bli fri från synden slaveri) det går i Jesus Kristus. Förstår du Guds tanke och plan?

  Genom att tro aktivt på att Jesu korsdöd är din fullständiga frigörelse och rättfärdiggörelse. Du blir rättfärdig (syndernas förlåtelse) när du blir frälst, men sen är det en kamp hela livet att ”fostras till rättfärdighet” ”kämpa trons goda kamp”

  en villfarelse är också att säga, ”jomen det är klar`t, allt är klart halleluja, jag är förlåten, men synda måste man ju” DÅ är man i laglöshet diket.

  men det står att ”så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar i Anden” Gud har lagt ned sina lagar i våra hjärtan och sinnen nuför tiden, och vi behöver inte ha mose lag framför ögonen hela tiden för Den Helige Ande och Jesus själv bor i oss, och i 1Joh 1:7 står det ”om vi vandrar i ljuset såsom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans sons blod renar oss från all synd”

  Amen

 6. David,

  Du skriver till Gerdvall: ”Du som så ivrigt nitälskar för lagen…”

  Ett litet tips till dig om DU har ett öppet sinne. Vad betyder då detta ord om den första församlingen: ”Du ser, käre broder, huru många tusen judar det är som hava kommit till tro, och alla nitälska de för lagen.” Apg 21:20 Hade dessa judar fallit ur nåden? Eller finns det kanske något här som du inte har sett?

  Sen behöver du ta tid och studera skillnaden mellan t ex rättfärdiggörelse och rättfärdighet, mellan lagen och laggärningar, mm. Du buntar ihop allt detta i en (o)salig röra i din långa avhandling.

  Var välsignad!

 7. David,

  En liten sak till. Du citerar Rom 3:20, ”Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden” och frågar sedan: Hur kan man då “fostras till rättfärdighet” genom lagen??

  Tycker du inte att det är nödvändigt att få kännedom om synden om man vill bli fostrad till rättfärdighet? Paulus skriver ju om lagen i 2 Tim 3:16 att den är ”nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet.”

  Man kan inte tolka vissa utvalda bibelverser så att de förklarar bort andra. Du får kolla igenom din teologi en gång till så att allt stämmer.

 8. David, tack för att du tagit dig tid att skriva denna långa predikan till mig. Jag kan se din omtanke om mig och det uppskattar jag mycket. Nu finns det en del jag behöver korigera.

  Den första frågan du ställer är: Du som så ivrigt nitälskar för lagen. Vad betyder detta ord Gal.2:19-21: ”…JAG FÖRKASTAR INTE GUDS NÅD, OM RÄTTFÄRDIGHET KUNDE VINNAS GENOM LAGEN, DÅ HADE JU KRISTUS ICKE BEHÖVT LIDA DÖDEN”.

  Skulle det vara något dåligt att nitälska för lagen? Varifrån har du fått sådana tankar? Att nitälska för lagen var ju något positivt som Jakob sa för att framhålla den höga andliga nivån i Jerusalemsförsamlingen. Men du kanske tycker dig ha myndighet att korrigera även honom?

  Det Paulus säger betyder precis det det säger! Lagen är inte tänkt att ge rättfärdighet i betydelsen att bli fri från sina synder. Detta är just det vi predikar. Men du har ett problem med lagen som du inte kommit tillrätta med, tillsammans med många andra.

  Men vad betyder då DETTA ord av Paulus i Rom. 2:13: ”Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens GÖRARE skall förklaras rättfärdiga.”

  Hur förklarar du detta? Först säger Paulus att genom lagen kan du inte vinna rättfärdighet och sedan säger han att du blir rättfärdig genom att göra det lagen säger, lagens görare!

  Hur kommer vi tillrätta med detta? Hade Paulus ändrat teologi från det att han skrev Galaterbrevet till dess han skrev Romarbrevet?

  Det hebreiska ordet för ”rättfärdighet” betyder tre olika saker. ”Tsedakah” betyder alltså ”handla rätt”, ”bli förklarad oskyldig” och ”ge allmosa” . Grekiskan har istället tre olika ord som betyder i stort sett detsamma.

  Dessa olika betydelser översätts ofta med samma ord i svenskan.

  Det finns alltså en ”rättfärdighet” som kommer av lagen som inte gör oss rättfärdiga inför Gud (vi blir inte frälsta av lagen), men den ger oss ”tsedakah”, d v s den säger att vi handlar rätt.

  Man skulle kunna göra en travestering på Rom. 2:13: ”Man handlar inte rätt om man bara hör buden, man måste lyda dem också.”

  Det du, tillsammans med många andra, inte förstår är vad ordet ”laggärningar” betyder. Petrus varning för att missförstå Paulus borde ringa i dina öron när du tänker på att det är bara Paulus som använder detta ord. Du förutsätter att detta rabbinska begrepp betyder att lyda buden. Detta är kristendomens förståelse av detta ord, men det är inte bibelns förståelse.

  Laggärningar är att missbruka lagen till att försöka bli friförklarad från synd, genom att hålla buden. Med andra ord lagiskhet. Det som återkommer hela tiden i detta samtal är hopblandningen av lagiskhet och laglydnad.

  Alla ”fria-från-lagen-förkunnare” blandar ihop detta och måste då enbart välja texter där det varnas för laggärningar. När det då talas om att hålla buden, så anses det enbart syfta på kärleksbudet.

  Med mer än 1700 år av kristen missförståelse och mer eller mindre demonisering av Mose lag, så kan man inte sätta sig in i den ställning som torá/lagen har i NT. Låt dig inte luras att tro att Yeshua och hans apostlat hade mindre kärlek till torá/lagen är den som uttrycks i psalm 119.

  Laglydnad finns insprängt i texterna, fast man ser det ofta inte.

  Lagiskhet: Nej!
  Laglydnad. JA!

  Vilka bud skall man då följa?
  Följ så många du har tro för! De som Guds Ande ger sanktion till. Börja med att erkänna att alla 10 Guds buden gäller, inte bara nio! 🙂

 9. ok ok ”Du som nitälskarför lagen” var ett knepigt uttryck. Lagen är ju rätt och god. och den går att hålla när vi vandrar i försoningen.

  Det där med skillnad mellan lagen och laggärningar är bra att veta.

  Jag har alltid haft en respektfylld inställning mot lagen (konstigt annars), även sabbaten. När jag undervisar (man o man emellan) brukar jag nämna saker i lagen. Det jag fruktar är att fokusera på lagen och halka in på att i egen kraft försöka hålla den, istället för att låta ögonen va fästa på Jesus i getsemane, på korset och som uppstånden. För där finns ju kraften att hålla lagen.

  Jag är helt med på bibelns ord ”inte lagens hörare utan dess görare skall förklaras rättfärdiga”
  Det är varje sann kristen människas högsta önskan att handla rätt (lagen) inför Herren men slöa ”kristna” tänker: ah det är klar´t, och syndar gör man ju bara. Men dom vill inte känna av kraften som gör dom fria!

  sånt där trams med att man behöver inte ens be om förlåtelse, för Jesu blod renar ändå när du är kristen. det är ju att beklaga.
  Utan bekännelse ingen förlåtelse, 1 joh 1:9 ”om vi bekänna våra synder, så är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet” det håller ju ni med på, men jag skrev det för, laglöshets kristna.

  Rom 12:1 ”Så förmanar jag nu eder vid Guds barmhärtighet, att frambära edra kroppar till ett levade, heligt och Gud välbehagligt offer, eder andliga tempeltjänst” Av detta bibelord finner vi att vi måste (som paulus säger) arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning. Det går liksom inte att ”kränka sin broder” och härja fritt o missbruka Guds namn och låta sig lånas till ondska hit och dit, lite ohederlighet här och lite där. Men kära vänner. jag kan inte ens alla budorden, men Gud har skrivit dom i mitt samvete, hjärta o sinne och har vi gett rum för kärleken till sanningen i våra hjärtan så uppenbarar Guds ande för oss när vi bryter mot buden, när Den Helige Ande gör det i mig (varje dag) så tänker inte jag, ”åhh nej nu bröt jag mot lagen” men jag tänker ”åh nej nu syndade jag mot Gud och min medmänniska”

  blev inte klar, vill gärna skriva mer och reda ut begrepp, men det blir imorn,

  Gud är god

 10. David skrev: ”Det jag fruktar är att fokusera på lagen och halka in på att i egen kraft försöka hålla den, istället för att låta ögonen va fästa på Jesus i getsemane, på korset och som uppstånden. För där finns ju kraften att hålla lagen.”

  Här ger du uttryck för vad i stort sett alla kristna lider av och som jag var starkt angripen av tidigare, nämligen ”rädd-för-lagen”-sjukan. Trots detta skrev jag artiklar där jag varnade för moralupplösningen och hänvisade till 10 Guds bud, fast detta var emot den teologi jag hade i huvudet. Jag var nog lika angripen av den sjukdomen som Åge och Andy är. 😉 Men det finns medicin, tack och lov.

  Det du skriver, David, är ju en motsägelse, en positiv sådan. Du är rädd för att hålla lagen av egen kraft, men du vet samtidigt att har du ögonen på Jesus så ger han dig kraft att hålla den! Så varför vara rädd så länge du bekänner dig till honom?

  Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Lagiskhet handlar inte om att lyda, utan om att lyda för att bli frälst. Låt oss hålla oss till bibelns definition av lagiskhet och inte till kyrkans definition.

  Är du inte rädd för att fira påsk den 23 i avgudamånaden Mars, när bibelns Gud har sagt att den skall firas den 14 Aviv? Det borde du vara.

  Att lyda Gud fruktar man eftersom det är lagiskt, men att lyda dom människor som ändrat på det Gud sagt, fruktar man inte!?!?

  Kan det möjligen vara laglöshetens ande som det varnas för i den tid som föregår Messias ankomst?
  Jag tror det i alla fall, men jag kan ha fel. 😉
  MVH

 11. Hallå SÅ 🙂

  Det där med påsken…….jag firar påsk varje dag.
  så om jag gör det även i en ”avguda månad” så visar man ju mer att man struntar i Avgudarna och prisar Jesus ist.

  En grej som du skriver är att kristendomen i 1700 år har motarbetat lagen, men alla väckelserörelser som har varit….. dom har ju hållit världen vid liv, och menar du att Gud skulle vara så liten och maktlös att han inte förräns nu när nådatiden snart är slut skulle komma med denna ”uppenbarelse” om att mose stadgar måste vi hålla på samma sätt som före Kristi död, även fast man ser i bibeln att det blev annorlunda sen Kristus kom, inte att vi ska strunta i lagen, men hålla oss till kristus likasom vi förr höll oss till lagen, skriften, torá, Jesus är ju skriften, han är ordet, allt som var före var endast en skuggbild, men Jesus Kristus är verkligheten själv.

  Alltså före Kristus, höll vi oss till lagen, men när Kristus kom så håller vi oss till honom, som ju är lagens uppfyllelse, vi håller oss till det förnämsta budet ”du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela ditt förstånd, kraft och själ osv.
  Det är lagens uppfyllelse, inklusive ”älska din nästa såsom dig själv”

  Lyssna här på frälsningens väg:

  Kol 2:9 ”Ty i honom bor Gudomens hela fullhet lekamligen, och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten, i honom som är huvudet för alla andevärldens furstar och väldigheter. I honom har ni också blivit omskurna genom en omskärelse som icke skedde med händer, en som bestod däri att ni blev avklädda er köttsliga kropp. Jag menar omskärelsen i Kristus. Ni har ju med honom blivit begravna i dopet, ni har också i dopet blivit uppväckta med honom, genom tron på Guds kraft, hans som uppväckte honom från de döda. Ja också eder som var döda genom era synder och genom ert kötts oomskurenhet, också er har gjort levande med honom, ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat den HANDSKRIFT som genom sina STADGAR, anklagade oss och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter och låtit dem bliva till skam inför alla, i det att han i honom har triumferat över dem. LÅTEN DÄRFÖR INGEN DÖMA ER I FRÅGA OM MAT OCH DRYCK, ELLER ANGÅENDE HÖGTID ELLER NYMÅNAD ELLER SABBAT. SÅDANT ÄR ALLENAST EN SKUGGBILD AV VAD SOM SKULLE KOMMA, MEN VERKLIGHETEN SJÄLV FINNS HOS KRISTUS.

  Kol 2:23 ”visserligen har allt detta fått namn om sig att vara ”vishet”, eftersom däri ligger ett självvalt Gudstjänstväsende och ett slags ”ödmjukhet” och en kroppens späkning, men ingalunda ligger däri ”en viss heder”, det tjänar allenast till att nära det köttsliga sinnet”

  ”Frihetens lag” är den frihet vi har i Kristus, att han leder oss varnar och förmanar oss, han ger oss ett rättfärdigt sinne, han undervisar oss genom Den Helige Ande som uppenbarar skriften för oss, och lär oss att hålla allt vad han befallt, först och främst att ta vara och hela tiden söka djupare in i försoningen, eftersom allt Gud har talat genom lagen och profeterna genom historien har sin uppfyllning i Kristus.

  kommer inte kolla kommentarer förens på fredag

  Gud välsigne dig.

 12. David, du tycker inte Gud kan komma med ‘Lagen’ nu, så här sent …

  ”En grej som du skriver är att kristendomen i 1700 år har motarbetat lagen, men alla väckelserörelser som har varit….. dom har ju hållit världen vid liv, och menar du att Gud skulle vara så liten och maktlös att han inte förräns nu när nådatiden snart är slut skulle komma med denna “uppenbarelse” om att mose stadgar måste vi hålla på samma sätt som före Kristi död, …”

  Då frågar jag: Tycker du att Gud varit maklös som väntat ända tills 1900-talet med att återuppväcka pratiserandet av Andens dop och nådegåvor ?

 13. Till dig Andy

  Sen du la ut undervisningen om det lagfria evangeliet och Israel har jag notoriskt ifrågasatt dina artiklar.

  Kanske skriver jag mest detta för mig själv eller så vill jag överbrygga alla ord som skiljt oss åt i frågan om lagen och Israel.

  Varför väcker undervisningen om Israel sånt hat inom mig? Daniel säger du kanske, du sa hat! Är inte det ett lite väl starkt ord? Kanske stämmer det? Ordet hat kan jag inte minnas att jag har använt tidigare i varken skrift eller tal, men det beskriver den känsla jag upplever inför undervisningen, du presenterat om Israel. Men Daniel säger du! Jag tror ju inte att judarna ska behandlas som de förbannade kristusmördarna, som kyrkan uppmanade till. Jag vet det Andy, men låt mig ge dig ett exempel:

  Du och några till äger en blogg. En ganska världslig sak om än andlig. 😉
  Du låter oss andra skriva.
  Efter en stund säger några av oss: Från och med nu, eftersom du sköter bloggen så dåligt, är vi andra ägare till denna blogg och nu bestämmer vi.
  Om vi då skulle säga till dig Andy: Självklart får också du skriva på vår blogg, men bloggen förblir vår.

  Vilken känsla skulle du bära på då?

  Kan hända haltar bilden, men den beskriver den smärta jag känner, när du säger att ett helt folk, enligt teologin du presenterat, har förlorat sin rätt att kalla sig Guds egendomsfolk. Att löftet de fått om ett land, inte är ett löfte till dem om ett land att bo i. Att det inte längre innebär en välsignelse att välsigna detta folk, och att ättlingarna som deras fäder fick inte syftar på Israels barn.

  Med några pennstreck har du genom att lyssna till andra, som lärt dig detta, skiljt ett helt folk ifrån Gud. Om Gud trots sina otaliga löften, om att han aldrig skall överge sin ungdomshustru kan byta ut henne emot en yngre hustru, vad skulle då kunna ge mig förtröstan på att Gud aldrig skulle bryta sina löften till mig, som aldrig har kallats Guds egen. Vad kan trösta den judiska familj som har utstått förföljelse, obeskrivlig med det språk vi känner, på grund av att några så kallade kristna, ansåg att Gud hade förkastat detta folk. Trösten i förintelsen och inkvisition, har för det judiska folket varit, att Gud som är trofast aldrig bryter förbund hur trolösa de än har varit, precis som du och jag Andy är dagligen.

  Jag kan förstå att du tror att Guds ande skall vara vår helgelse, så tror också jag, om än med viss modifikation. Men den lära du presenterat om Israel, vädjar jag till dig, att ompröva i bön inför Herren, och i ett ärligt sökande i skriften. Denna lära passar nämligen som handen i handsken för de nationer som vill ta ifrån Israel sitt land, för dem som inte vill följa Paulus uppmaning att varje vecka avsätta pengar till församlingen i Jerusalem. Den passar framför allt perfekt för att återuppta denna gedigna antisemitism som faktiskt kyrkan har odlat bättre och effektivare än någon annan genom historien.

  Ödmjukast från Daniel

  Ps
  Jag förstår om du inte håller med, men ta detta inför Herren, så skall han visa dig sina vägar så att du kan bli till välsignelse för hela hans folk.

 14. Hej Tordan 🙂
  Du säger:

  ”Då frågar jag: Tycker du att Gud varit maktlös som väntat ända tills 1900-talet med att återuppväcka praktiserandet av Andens dop och nådegåvor ?”

  Jag ber dig tänka över detta noga, och läsa väckelse historia. För att Gud skulle ha väntat i 1900 år innan han kom ihåg att han skulle visst ge dom kristna ”en pant på sitt arv i himmelen” som är Den Helige Ande, är ett märkligt påstående.

  Genom hela historien efter Kristus, så har Den Helige Andes dop och nådegåvornas praktiserande erfarits av massor med människor i varje århundrade i olika delar av världen.

  Hur kunde annars Anskar på 850- talet tampas med de svenska vikingarna och vinna seger och missionera hela sverige, med en frukt att hela norden blev kristnat.

  Jag hoppas att du håller med:)
  Den Helige Ande är ALDRIG overksam.

  Här följer en sångtext från 1798: ”Så kom o Gud, att oss i nåd och sanning leda, och värdes i vårt bröst ett tempel dig bereda. Din ANDE till oss sänd, och låt i detta hus oss glädjas av din nåd och lysas av ditt ljus.

  🙂

 15. CatoI: ”Gerdvall, Er du jøde av fødsel eller hører du til hedningene som meg?”

  Jag är inte jude, men jag har konverterat till den judendom som var min Mästares! 🙂

  ”Kom därför ihåg hur det var på den tiden då ni var hedningar… Ef. 2:11.

 16. david: ”Hur kunde annars Anskar på 850- talet tampas med de svenska vikingarna och vinna seger och missionera hela sverige, med en frukt att hela norden blev kristnat.”

  Det är en myt att ”Anskar kristnade Sverige”! Det dröjde in på 1000-talet innan man kan tala om att Sverige blev kristet. Anskar var visserligen den förste missionären, men han var inte så framgångsrik.

 17. Kanske apostlarna kan låna oss lite av sin uppenbarelse!?

  Romarbrevet 4:13
  13 Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. 14 Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt ur kraft.

  Paulus förståelse av uppfyllelsen av löftet handlar inte längre om ett land utan om världen.

  Jakob i Jerusalem ser upprättelsen av davids fallna boning ske i församlingen, det nya israel som består av Jesus-troende judar och Jesus-troende hedningar. Apg 15:13-18
  13 När de hade slutat tala, sade Jakob: ”Bröder,hör på mig. 14 Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. 15 Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter:

  16 Därefter skall jag vända tillbaka
  och åter bygga upp Davids fallna boning.
  Dess ruiner skall jag bygga upp
  och jag skall upprätta den igen,
  17 för att alla andra människor skall söka Herren,
  alla hedningar, över vilka mitt namn har nämnts.
  Så säger Herren, som gör detta,
  18 det som är känt från evighet.

  Barnabas sålde sitt land, skänkte pengarna och gick ut i världsmission! Apg 4:37

Kommentarer inaktiverade.